OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är en kontroll som måste göras inom specifika intervall i de flesta byggnader. Anledningen till denna kontroll är för att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och därmed säkerställa bra inomhusklimat. Detta är mycket viktigt, speciellt för en fastighetsägare eftersom hälsa och miljö är mycket högt prioriterat. 

Reglerna om obligatorisk ventilationskontroll hittar du i plan- och bygglagstiftningen. Där står bland annat att det är byggnadens ägare att se till att kontrollen genomförs av en certifierad kontrollant. De finns många olika sorters ventilationssystem. Här kommer ett diagram från Boverket som kort förklarar alla de olika ventilationssystemen. 

Olika sorters ventilationssystem 
S-ventilationSjälvdragsventilation
F-ventilationFläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
FX-ventilationF-ventilation med värmeåtervinning
FT-ventilationFläktventilation där både frånluftsflödet och tilluftsflödet är fläktstyrt
FTX-ventilationFT-ventilation med värmeåtervinning

En obligatorisk ventilationskontroll sker inom specifika intervall. Hur intervallen ser ut beror på vilken sorts byggnad det handlar om och vad för sorts ventilationssystem som finns i byggnaden. Här kommer ett diagram från Boverket som beskriver de olika intervallen. 

Typ av byggnad och ventilationssystemKrav på första besiktningKrav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilationNejNej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilationJaNej
Skolor, vårdlokaler m.m.JaJa, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilationJaJa, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilationJaJa, vart tredje år
Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m.NejNej

Hur ska funktionskontrollen utföras?

Vid den första kontrollen ska ventilationssystemet kollas så att alla funktioner och egenskaper stämmer bra överens med de gällande föreskrifterna som finns för ventilationssystemet. Det ska också kontrollera så att inga föroreningar finns i ventilationssystemet för att undvika att det sprids i byggnaden. Det är även viktigt att alla instruktioner och skötselanvisningar till ventilationssystemet finns lätt tillgängliga. 

Dessa kontroller görs i nybyggda byggnader eller när ett nytt ventilationssystem satts i bruk. 

Vid återkommande kontroller ska funktionerna och egenskaperna på ventilationssystemet kontrolleras så att det i huvudsak stämmer överens med föreskrifterna som gällde då ventilationen togs i bruk. På en återkommande kontroll ska även instruktioner och skötselanvisningar samt föroreningar kontrolleras. Kontrollanten ska även undersöka om några åtgärder kan vidtas för att sänka energianvändningen i systemet. 

När kontrollen är färdig ska protokollet, som funktionskontrollanten fyllt i, ges till fastighetsägaren och skickas till byggnadsnämnden. Kontrollanten ska även ge ett intyg till fastighetsägaren som visar att den obligatoriska ventilationskontrollen har utförts. Intyget ska sättas upp i fastigheten/byggnaden på en väl synlig plats. Om det skulle vara något fel på ventilationssystemet så ska byggnadens ägare se till att alla fel åtgärdas omgående. 

Det är byggnadsnämndens uppdrag att se till så byggnadens ägare sköter sina skyldigheter. Om du är i behov av att hitta någon som kan utföra OVK i Gävle så rekommenderar vi besiktigaste. Där kan du hitta flera företag som utför OVK.